سفر تا بی نهایت عشق چون قلم اندر نوشتن می شتافت چون به عشق آمد قلم بر خود شتافت http://c60mehdi.mihanblog.com 2019-09-14T20:24:34+01:00 text/html 2019-09-14T07:55:51+01:00 c60mehdi.mihanblog.com مسافر مجید مراسم پیمان و اهدای شال ایجنت نمایندگی شیخ بهایی http://c60mehdi.mihanblog.com/post/256 <div class="changecolor" id="menu" style="position: fixed; height: 88px; width: 980px; top: 0px; left: 0px; background: rgb(43, 87, 151); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.16) 0px 2px 3px 0px; z-index: 1; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238);"><div class="w"><div align="center"><table border="0" width="1003" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top" style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><div class="theme-designer-com_menutop" style="height: 30px; line-height: 30px; margin: 32px 40px 0px 0px; overflow: hidden; width: 617.516px;"><div class="theme-designer-com_menutop-link"><a href="mailto:sa_118@yahoo.com" style="font-size: 14px; color: rgb(255, 255, 0); font-family: &quot;B yekan&quot;, Tahoma, Verdana, sans-serif; text-decoration-line: none; transition: all 100ms ease-in 0s; padding: 0px 10px;">ایمیل</a>&nbsp;<a style="font-size: 14px; color: rgb(255, 255, 255); font-family: &quot;B yekan&quot;, Tahoma, Verdana, sans-serif; transition: all 400ms ease-in 0s; padding: 0px 10px;">تماس با ما</a>&nbsp;<a target="_blank" href="http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/m/" style="font-size: 14px; color: rgb(255, 255, 255); font-family: &quot;B yekan&quot;, Tahoma, Verdana, sans-serif; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in 0s; padding: 0px 10px;">نسخه موبایل</a></div></div></td><td width="305" valign="top" style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><div class="search" style="width: 305px; height: 32px; overflow: hidden; background-color: rgb(255, 255, 255); border: 0px; padding: 0px; margin: 13px 0px 0px;"><input type="text" name="q" size="5" class="txt" style="margin: 2px 0px 0px; color: rgb(34, 34, 34); border-width: 0px; border-style: initial; border-radius: 4px; height: 25px; padding: 0px 10px; width: 255px; overflow: hidden; font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 8pt;"><input type="submit" value=" " class="changecolor" id="but" style="margin: 2px 0px 0px; background-color: rgb(44, 88, 151); color: rgb(0, 0, 0); border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-radius: 0px; height: 28px; padding: 0px; width: 28px; overflow: hidden; background-image: url(&quot;../image/1-1.png&quot;); background-repeat: no-repeat; cursor: pointer;"></div><div class="w-h_color-date" style="width: 305px; height: 24px; overflow: hidden; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 6px 0px 0px;"><div class="back-dete" style="width: 301px; height: 20px; background-color: rgb(43, 87, 151); border: 0px; line-height: 15px; color: rgb(255, 255, 255); margin: 2px 0px 0px 2px; float: left; text-align: center; font-size: 8pt;"><b><a target="_blank" href="http://e100jad.ir/" rel="nofollow" style="font-size: 9pt; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in 0s;"><center><div style="margin-top: 2px;"></div></center><center><span style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt;">شنبه 23 شهریور 1394</span></center></a></b></div></div></td><td width="34" valign="top" style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"></td></tr></tbody></table></div></div></div><div align="center"><div class="theme-designer-com_block-koli" style="width: 935px; margin: 0px auto; position: relative;"><div align="right"><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; padding: 10px 10px 20px;"><tbody><tr><td valign="top" width="601" style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><div class="theme-designer-com_post4" style="width: 601px; overflow: hidden; margin: 2px 0px 0px;"><div class="theme-designer-com_width100-darsad" style="width: 601px; margin: 4px 0px 0px;"><div align="left"><div class="theme-designer-com_post-space" style="width: 601px; height: 10px; overflow: hidden;"></div><table height="10"><tbody><tr></tr></tbody></table><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top" width="60" style="font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><div class="changecolor" id="theme-designer-com_post1" style="width: 60px; height: 70px; overflow: hidden; background-color: rgb(44, 88, 151); background-image: url(&quot;../image/6.png&quot;); background-repeat: no-repeat;"></div></td><td valign="top" style="font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px;"><div id="theme-designer-com_abi-logos" class="changecolor" style="width: 541px; margin: 0px auto; background-color: rgb(44, 88, 151);"><div class="theme-designer-com_post-title" style="height: 30px; overflow: hidden; font-family: &quot;B yekan&quot;, tahoma; font-size: 16pt; color: rgb(255, 255, 255); padding: 0px 10px 0px 0px; line-height: 28px;"><a href="http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4393" style="font-size: 16pt; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in 0s;">گزارش جلسه عمومی روز پنجشنبه 98/06/21</a></div><div class="theme-designer-com_post2" style="height: 30px; overflow: hidden; font-family: tahoma; font-size: 9pt; color: rgb(204, 204, 204); padding: 10px 10px 0px 0px;">جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 20:49 | ارسال این مطلب مسافر مجید ت&nbsp;<span class="theme-designer-com_post3">&nbsp;</span>(&nbsp;<span class="theme-designer-com_post3"><a target="_self" href="http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4393#commentlist" style="font-size: 9pt; color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in 0s;">نظرات&nbsp;9&nbsp;</a></span>)</div></div></td></tr></tbody></table><div class="theme-designer-com_post4" style="width: 601px; overflow: hidden; margin: 2px 0px 0px;"><div class="theme-designer-com-post-text" style="margin: 0px 0px 8px; font-family: tahoma; line-height: 20px;"><div class="imgboxsadjad imgmargsadjad"><div style="text-align: center;"><div align="center"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA" style="line-height: 26px;">به نام خالق عشق</span></font><br></b></div><div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span lang="FA" style="line-height: 26px;"></span></b></font></div></div></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA" style="line-height: 26px;">روز پنج‌شنبه 98/6/</span></font><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA" style="line-height: 26px;"><font color="#222222">21 سیزدهمین جلسه از دور بیستم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهائی با نگهبانی مسافر&nbsp;</font><b>مجید</b><font color="#222222">، استادی&nbsp;<b>دیده بان محترم آقای مجید سلامی</b></font><b>&nbsp;</b><font color="#222222">و دبیری مسافر</font><b>&nbsp;هوشنگ&nbsp;</b><font color="#222222">با دستور جلسه&nbsp;</font></span></font><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: right;">عدالت ، آیا همه افراد در کنگره با هم برابرند؟</b><strong style="text-align: -webkit-right; font-size: 13px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;</strong><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود</span></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/17157/aksa/7/IMG_9751%20%28Copy%29.JPG" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/17157/aksa/7/IMG_6235%20%28Copy%29.JPG" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: right;">ما باید تلاش کنیم که تغییر جایگاه بدهیم و اگر نتوانیم تغییر جایگاه را ایجاد کنیم، این عین عدالت است که در همان‌جا بمانیم.</span></div><div><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><br></span></div></div></div><a href="http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4393" style="font-size: 9pt; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in 0s;"></a></div></div></div></div></td></tr></tbody></table></div></div></div> text/html 2019-09-04T14:21:26+01:00 c60mehdi.mihanblog.com مسافر مجید پیام تبریک http://c60mehdi.mihanblog.com/post/254 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b><font size="2">پیام تبریک&nbsp;</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/27473/tv%20h%20karimi/IMG_5366%20%28Copy%29.JPG" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2">انتخاب مجدد آقای مهدی صدیقی را در جایگاه ایجنت نمایندگی شیخ بهایی اصفهان را به ایشان و خانواده محترمشان تبریک عرض می کنیم و آرزو موفقیت را برای ایشان در این جایگاه خدمتی داریم.</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2">با احترام مسافران و همسفران نمایندگی شیخ بهایی اصفهان</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><br></div> text/html 2019-09-04T14:12:14+01:00 c60mehdi.mihanblog.com مسافر مجید تولد یکسال رهایی مسافر محمد رضا http://c60mehdi.mihanblog.com/post/253 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><div align="center"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA" style="line-height: 26px;">به نام خالق عشق</span></font><br></b></div><div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span lang="FA" style="line-height: 26px;"></span></b></font></div></div></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA" style="line-height: 26px;"><font color="#222222">روز پنج‌شنبه 98/6</font></span></font><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA" style="line-height: 26px;"><font color="#222222">/7 یازدهمین جلسه از دور بیستم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهائی با نگهبانی مسافر&nbsp;</font><b>مجید</b><font color="#222222">، استادی ایجنت محترم مسافر&nbsp;</font><b>مهدی&nbsp;</b><font color="#222222">و دبیری مسافر</font><b>&nbsp;مجتبی&nbsp;</b><font color="#222222">با دستور جلسه&nbsp;</font><b>"<font color="#464646">قضاوت و جهالت</font></b></span></font><strong style="font-size: 13px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">"</strong><strong style="font-size: 13px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;</strong><span style="text-align: -webkit-right; font-size: 13px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">و دستور جلسه دوم&nbsp;</span><strong style="text-align: -webkit-right; font-size: 13px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">"اولین سال رهایی مسافر محمد رضا"&nbsp;</strong><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.</span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/49952/Sal%2098/5%20Shanbe/6_7/1.JPG" alt="" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: small; text-align: right;">در کنگره آموزش و برنامه ریزی که برای تک تک ما در نظر گرفته شده است مبنی بر این است که ما بتوانیم این طوفانی که ما با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم را مهار کنیم و به آرامش برسیم؛ که&nbsp;<b>آرامش بالاترین نعمتی است که انسان می‌تواند داشته باشد</b></span></div> text/html 2019-08-29T18:46:27+01:00 c60mehdi.mihanblog.com مهدی صدیقی رهایافتگان ( 48) http://c60mehdi.mihanblog.com/post/252 <div align="center"><b>به نام خالق عشق</b><br><div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b>روز چهارشنبه مورخ 98/06/06 شاهد رهایی مسافر مرتضی از اعضای لژیون دوازدهم بودیم:</b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/6285/ee/ee22.jpg"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="2">مرتضی عزیز:</font></b></div><div align="center"><b><font size="2"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2">انسان چیزی جز تلاش و کوشش برای حل مسائل نیست، خم شدن در برابر مشکلات یعنی ناامیدی.<br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2">سعی کن هیچ گاه دست از تلاش در تمام مراحل زندگی ات برنداری.</font></b></div><div align="center"><b><font size="2"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2">رهائیت مبارک!</font></b><br></div> text/html 2019-08-29T18:27:11+01:00 c60mehdi.mihanblog.com مهدی صدیقی رهایافتگان ( 47) http://c60mehdi.mihanblog.com/post/251 <div align="center"><font size="2"><b>به نام خالق عشق</b></font><br><div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b>روز چهارشنبه مورخ 98/06/06 شاهد رهایی مسافر ایمان از اعضای لژیون دوازدهم بودیم:</b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/34142/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%84%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%20%D8%B3%D8%AD%D8%B1%20%28Copy%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/Rahaie/06/1%20(4).JPG" style="width: 500px; height: 333px;"></div><div align="center"><b><font size="2"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2">ایمان عزیز:</font></b></div><div align="center"><b><font size="2"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2">به یاد داشته باش ورود به سفر دوم پایان کار نیست، پس تلاشت را دوچندان کن...</font></b></div><div align="center"><b><font size="2"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2">رهائیت پرشگون باد!</font></b><br></div> text/html 2019-08-27T18:20:21+01:00 c60mehdi.mihanblog.com مهدی صدیقی تبریک به قبول شدگان آزمون 98 http://c60mehdi.mihanblog.com/post/250 <div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/6285/lk/yyyy.jpg"></div><div align="center"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:NO-BOK" lang="FA"><span style="background-color: rgb(255, 204, 204);">محمد جواد </span>و <span style="background-color: rgb(255, 255, 153);">محمد رضا </span>و<span style="background-color: rgb(153, 255, 153);"> مهدی </span>و<span style="background-color: rgb(153, 255, 255);"> مجید </span>عزیز:</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:NO-BOK" lang="FA">خواستید و تلاش کردید تا که رسیدید.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:NO-BOK" lang="FA">رسیدنتان مبارک!</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:NO-BOK" lang="FA">بخواهید که انشاا.. در این جایگاه برای همیشه بمانید.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:NO-BOK" lang="FA">استاد شدن سخت است اما استاد ماندن سخت تر.</span></b></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--></div><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2019-08-17T19:13:10+01:00 c60mehdi.mihanblog.com مهدی صدیقی رهایافتگان ( 45 و 46) http://c60mehdi.mihanblog.com/post/249 <div align="center"><b>به نام خالق عشق</b><br><div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b>روز چهارشنبه مورخ 98/05/23 شاهد رهایی مسافر محمدرضا و مسافر احمد از اعضای لژیون دوازدهم بودیم:</b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div></div><div align="center"><img src="http://up.c60.ir/repository/6285/ee/reza-%2829%29.jpg"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2"><b>محمدرضا و احمد عزیز راهی را که آغاز نموده اید پایانی نیست.</b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b>رهایی تان پرشگون باد.</b></font><br></div> text/html 2019-07-20T05:53:52+01:00 c60mehdi.mihanblog.com مهدی صدیقی رهایافتگان ( 43 و 44) http://c60mehdi.mihanblog.com/post/248 <div align="center"><div align="center"><b>به نام خالق عشق</b><br><div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b>روز چهارشنبه مورخ 98/04/26 شاهد رهایی مسافر مجید و مسافر محمود&nbsp; از اعضای لژیون دوازدهم بودیم:</b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><br><font size="2"><b><img src="http://up.c60.ir/repository/6285/gh/1b.jpg"><br></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><font size="2"><b>محمود و مجید عزیز:</b></font></div><font size="2"><b>خارج شدنتان از ظلمت اعتیاد و ورودتان به سرزمین نور و روشنایی گوارای وجودتان باد!</b></font><br><font size="2"><b></b></font></div></div></div> text/html 2019-06-22T04:58:53+01:00 c60mehdi.mihanblog.com مهدی صدیقی رهایافتگان ( 42 ) http://c60mehdi.mihanblog.com/post/247 <div align="center"><b>به نام خالق عشق</b><br><div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b>روز چهارشنبه مورخ 98/03/29 شاهد رهایی مسافر مهدی از اعضای لژیون دوازدهم بودیم:</b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div></div><div align="center"><img alt="" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/Photo%20Text/rezaj/rahayi980329/rahayi-980329-%20(38).jpg" style="width: 500px; height: 333px;"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مهدی جان ورودت به سفر دوم مبارک!</font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">در ادامه حرکت کردن در مسیر برای شما از ضروریات است.</font></b><br></div> text/html 2019-06-09T18:22:19+01:00 c60mehdi.mihanblog.com مهدی صدیقی رهایافتگان ( 41 ) http://c60mehdi.mihanblog.com/post/246 <div align="center"><b>به نام خالق عشق</b><br><div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b>روز چهارشنبه مورخ 98/03/15 شاهد رهایی مسافر حسین از اعضای لژیون دوازدهم بودیم:</b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div></div><div align="center"><img alt="" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/Photo%20Text/rezaj/rahayi980315/rezaj-%20(18).jpg" style="width: 500px; height: 333px;"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2"><b>حسین عزیز:</b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b>رهائیت پرشگون، ورودت به سفر دوم مبارک!</b></font><br></div> text/html 2019-04-30T18:53:02+01:00 c60mehdi.mihanblog.com مهدی صدیقی رهایافتگان( 38 و 39 و 40) http://c60mehdi.mihanblog.com/post/245 <div align="center"><div align="center"><b>به نام خالق عشق</b><br><div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b>روز چهارشنبه مورخ 98/02/04 شاهد رهایی مسافر حسین و مسافر علیرضا و مسافر فرهاد از اعضای لژیون دوازدهم بودیم:</b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div></div></div><div align="center"><img alt="" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/Photo%20Text/rezaj/rahayi980204/rahayi980204-%20(37).jpg" style="width: 500px; height: 333px;"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2"><b>حسین و علیرضا و فرهاد عزیز:</b></font></div><div align="center"><font size="2"><b>خارج شدنتان از ظلمت اعتیاد و ورودتان به سرزمین نور و روشنایی گوارای وجودتان باد!</b></font><br></div> text/html 2019-04-29T06:24:40+01:00 c60mehdi.mihanblog.com مهدی صدیقی آزمون http://c60mehdi.mihanblog.com/post/244 <div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><b><font size="2">آزمون</font></b></div><div align="center"><b><font size="2"></font></b><b><font size="2">منبع: </font></b><b><font size="2"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">مقالۀ هفتم و هشتم و نهم و دهم از کتاب 14<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>مقاله</span></b></font></b></div></div></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://up.c60.ir/repository/38241/ROYA/1002.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><b><font size="2">برای دیدن سوالات و پاسخ آنها به ادامه مطلب مراجعه نمایید...</font></b></div></div> text/html 2019-04-21T18:45:23+01:00 c60mehdi.mihanblog.com مهدی صدیقی آزمون http://c60mehdi.mihanblog.com/post/243 <div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><b><font size="2">آزمون <br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2"><br></font></b></div><b><font size="2">منبع: </font></b><b><font size="2"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">مقالۀ پنجم و ششم از کتاب 14<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>مقاله</span></b></font></b></div></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://up.c60.ir/repository/38241/ROYA/1002.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><b><font size="2">برای دیدن سوالات به ادامه مطلب مراجعه نمایید...</font></b></div></div> text/html 2019-04-14T09:31:30+01:00 c60mehdi.mihanblog.com مهدی صدیقی آزمون http://c60mehdi.mihanblog.com/post/242 <div align="center"><div align="center"><b><font size="2">آزمون مقاله سوم و چهارم از کتاب 14 مقاله</font></b></div><div align="center"><b><font size="2"><br></font></b></div><div align="center"><br><b><font size="2"><img src="http://up.c60.ir/repository/6285/mah/az22.jpg"></font></b></div></div><div align="center"><b><font size="2">برای دیدن سوالات به ادامه مطلب مراجعه نمایید...</font></b></div> text/html 2019-04-14T09:29:56+01:00 c60mehdi.mihanblog.com مهدی صدیقی آزمون http://c60mehdi.mihanblog.com/post/241 <div align="center"><div align="center"><b><font size="2">آزمون </font></b><b><font size="2">وادی چهاردهم بخش دوم</font></b></div><div align="center"><b><font size="2"><br></font></b></div><div align="center"><br><b><font size="2"><img src="http://up.c60.ir/repository/6285/mah/az22.jpg"></font></b></div></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="2">برای&nbsp; دیدن ادامه سوالات و پاسخ آنها به ادامه مطلب مراجعه نمایید...</font></b></div>