آزمون

منبع: مقالۀ پنجم و ششم از کتاب 14  مقاله

برای دیدن سوالات به ادامه مطلب مراجعه نمایید...


واژه های زیر را تعریف کنید.

الف) سیستم ایکس: عبارت است از سیستمهای تولیدکنندۀ مخدرهای طبیعی بدن، نوروترانسمیترها یا واسطه های شیشمیایی یا ناقل های عصبی در فضای بین سیناپسی و مجموعه هورمون های و غدد درون ریز.

ب) آنتی ایکس: کلیۀ مواد اعتیاد آور که انسان را از حالت تعادل طبیعی خارج می نمایند، از هر خانواده و از هر دسته ای که باشند؛ ضد و تخریب کنندۀ سیستم ایکس، یا به عبارتی آنتی ایکس محسوب می شوند.

پ)پدیدۀ سازگاری : مدت زمان و فرآیندی است که طی آن، یک نوع مادۀ مخدر می تواند جایگزین نوع دیگری از مواد مخدر شود. در این مدت، فیزیولوژی و متابولیسم بدن، خود را برای دریافت مادۀ جدید آماده می کند.

 

2-نظریۀ اول و دوم در درمان بیماری اعتیاد چیست؟

نظریۀ اول: هر نوع ماده ای که مصرف آن منتهی به اعتیاد شود، می تواند داروی درمان اعتیاد به همان ماده باشد.

نظریۀ دوم: بهترین، کامل ترین، سالم ترین و موثرترین دارو برای درمان اعتیاد به هر نوع مادۀ مخدر (آنتی ایکس)، اپیوم یا اپیوم تینکچر است.

3- چرا بهترین و کاملترین دارو برای درمان اعتیاد به هر نوع مادۀ مخدر، اپیوم یا اپیوم تینکچر است؟

زیرا تریاک دارای مجموعه ای از ترکیبات و آلکالوئیدهای قدرتمند دارویی؛ نظیر آرام بخش، ضد درد، ضد افسردگی، نشاط آور و غیره است که می تواند پوشش دهندۀ کامل عوارض سندرم محرومیت یا خماری ناشی از قطع مصرف هر نوع مادۀ مخدر باشد.

4- مدت زمان لازم برای ایجاد پدیدۀ سازگاری حداقل –بیست روز- و حداکثر – دو ماه - می باشد.

5-در روش درمان DST  هر یک از حروف D، S و T به چه معناست؟

D : ضریب کاهش و یا افزایش، برابر با 8/  می باشد.

S: پله های کاهش و یا افزایش، 21 روزه می باشد.

T: حداقل زمان و یا طول درمان، 10 ماه می باشد.

6-یک گرم تریاک معادل 10 سی سی اپیوم تینکچر است، اما چرا برای تبدیل مقدار تریاک مصرفی به اپیوم تینکچر، از ضریب 9 استفاده می کنیم؟

از آنجایی که اپیوم تینکچر، درصد خلوص بالایی دارد و تریاک های موجود دارای ناخالصی هستند؛ بنابراین برای تبدیل مقدار تریاک مصرفی به اپیوم تینکچر، از ضریب 9 استفاده می کنیم.

7- بیمار ما اگر تا کنون 5 وعده در روز مواد مخدر مصرف می کرد، در شروع درمان با اپیوم تینکچر باید چند وعده در روز اپیوم تینکچر مصرف کند؟

سه وعده

8-اگر شخصی در پله ای مصرف او 6 سی سی اپیوم تینکچر باشد و شخص در حال کاهش پله باشد پلۀ بعدی او چند سی سی می باشد و شخص در هر وعده چند سی سی باید مصرف کند؟ 6سی سی را در 8/ ضرب می کنیم که می شود 8/4 و آن را به 5/4 گرد می کنیم. که در هر وعده 5/1 سی سی مصرف می کند.

9- اگر شخصی در پله ای مصرف او 6 سی سی اپیوم تینکچر باشد و شخص در حال افزایش پله باشد پلۀ بعدی او چند سی سی می باشد؟5/7 سی سی – 6سی سی را بر 8/ تقسیم می کنیم که جواب 5/7 سی سی به دست می آید.

10- با استفاده از روش دی اس تی، مقدار مصرف در آخرین پله به -3/-- سی سی اپیوم تینکچر، -یک- وعده در 24 ساعت می رسد.

11- در آخرین پله در روش دی اس تی، وضعیت عمومی بیمار چگونه است؟رنگ چهرۀ او کاملا شفاف و طبیعی است و اثری از مصرف کننده بودن وجود ندارد. خواب او تنظیم است و شبها به راحتی و مدت کافی و طبیعی می خوابد. چشمهای او و مخصوصا حالت مردمک و رنگ صلبیه، سفید و طبیعی است و کبودی دور چشم ها از بین رفته است. کاملا آرام است و حرکت های ناشی از بی قراری و عصبانیت در او مشاهده نمی شود.

12-سیستم کنگره 60 بر مبنای عدالت، معرفت و عمل سالم طراحی شده است.

13- کنگره 60 بر مبنای شعار بیایید این آتش ویرانگر را مهار کنیم تاسیس شده است.

14- استاد راهنما شال بنفش بر گردن دارد.

15-نگهبان کنگره 14 نفره دیده بانان چه کسی است؟ آقای مهندس

16-روند درمان و بهبودی یک مصرف کننده با یک سفر مقایسه شده است منظور از این سفر چیست؟دنیای یک مصرف کننده مثل زندانی تاریک است. فرد احساس می کند در میان هیجاناتی چون ترس، اضطراب، خشم، حقارت و بی هویتی محبوس است. این شخص باید برای حرکت به سوی نور، سلامتی و آزادی، حرکت کند. ما این حرکت را سفر می نامیم؛ سفری از ترس به شجاعت، از اضطراب به آسایش، از قهر به مهر، از حقارت به سرفرازی و از بیماری به سلامتی.

17-در طول سفر اول سه مرحلۀ مهار، درمان و تعادل همزمان شروع می شوند.

18-با توجه به سه مرحلۀ مهار، درمان و تعادل در طول سفر اول؛ بعد از تقریبا 11 ماه کدام مراحل به پایان می رسند و کدام ادامه دارند؟ مرحلۀ مهار و درمان به پایان می رسد و حرکت به سوی تعادل ادامه دارد.

19-آقای مهندس ساختار کنگره 60 را به چه چیزی تشبیه می کنند، توضیح دهید؟

درخت سبز

ریشۀ درخت؛ موسس یا بنیان کنگره 60

تنه یا ساقۀ اصلی درخت؛ دیده بانان

شاخه های اصلی درخت؛ مرزبانان

شاخه های کوچک تر درخت؛ راهنماها و کمک راهنماها

شکوفه ها و میوه ها؛مسافران سفر اول و تازه واردین

20- در ساختار کنگره 60 شاخه های اصلی درخت، چه کسانی هستند؟ وظیفۀ آنها چیست؟ از چند نفر تشکیل شده اند و چگونه انتخاب می شوند؟

مرزبانان – تیم اجرایی هر شعبه می باشند و مسئولیت سازماندهی شعبه و اجرای قوانین و مقررات کنگره 60 بر دوش این افراد است- 5 مسافر آقا و 2 همسفر خانم هستند- به وسیلۀ اعضای آن شعبه (برگزاری انتخابات) و برای مدت یک سال انتخاب می شوند.

21- در ساختار کنگره 60، مهم ترین بخش؛ تازه واردین و مسافران سفر اول محسوب می شوند.

22- در تشبیه ساختار کنگره به درخت سبز؛ برگهای درخت معرف چه چیزی هستند؟ شاید آنها معرف کمکهای مالی اعضای ما باشند.

23-آقای مهندس در مقالۀ ششم، می فرمایند من دو مفهوم را برای شاگردانم روشن کرده ام تا همیشه در زندگی به خاطر داشته باشند، آن دو مفهوم چیست؟

یکی ادامه تحصیل و دیگری تمرینات بدنی یا رشتۀ ورزشی

24- آقای مهندس ارزشمندترین، سالمترین و ارزانترین شکل تفریح قابل دسترس برای بشر و عامل کلیدی در بازداشتن رهایافتگان، از برگشت به اعتیاد را چه می دانند؟ ورزش

25- لژیون به دستور چه کسی می تواند بسته شود؟

در قسمت مسافران فقط به دستور آقای مهندس و در قسمت همسفران به دستور خانم آنی

26- آوای کنگره 60 در کارگاههای آموزشی بعد از –قرائت پیام سفر دوم- و قبل از –اعلام سفر مسافران سفر دوم- خوانده می شود.

27- پیام سفر اول توسط – نگهبان جلسه --- و پیام سفر دوم توسط --دیده بان و در صورت حضور نداشتن توسط ایجنت و اسیستانت و در صورت حضور نداشتن توسط مرزبان کشیک—قرائت می شود.

28-اولین نوشتاری که در جلسه توسط نگهبان جلسه خوانده می شود چیست؟ حرمت کنگره 60

29- ترتیب زمان خواندن نوشتار مصرف کننده کیست؟ - قوانین کنگره 60 – بهترین راه – کنگره 60 چیست؟ را بنویسید؟ 1- کنگره 60 چیست؟ 2- قوانین کنگره 60 3- بهترین راه – 4- مصرف کننده کیست؟

30- با توجه به متن آوای کنگره جاهای خالی را پر کنید.

می دمد خورشید از عزم و ایمان تو        یاد حق در راهت شد نگهبان تو

دیو بد شهر جان را ویرانه کرده بود        --جان و تن-- در چنگ شیطان ها برده بود

--نور ایمان آمد، خصم دیوان آمد--          دیو بد نالان شد از تن گریزان شد
طبقه بندی: آزمون،

تاریخ : یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 | 11:15 ب.ظ | نویسنده : مهدی صدیقی | نظرات

  • paper | قالب وبلاگ | پارس لون
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic