آزمون وادی چهاردهم بخش دومبرای  دیدن ادامه سوالات و پاسخ آنها به ادامه مطلب مراجعه نمایید...

21- انسان بایستی یک روزی بداند که رسیدن به صلح و آرامش و خوشبختی و همچنین محبت و عشق، یک --------- دارد که باید آن را ------------- کند.

الف) قفلی- باز           ب) سختی – تحمل       ج) ارزشی – حفظ           د) بهایی – پرداخت

 

22- استاد رعد در خطابۀ سوم؛ زنجیره های عشق بزرگترین سرمایه ای که اگر ببخشد زیاد و زیادتر می شود را چه می داند؟

الف) عاشق و آنچه در او هست      ب) حقیقی بودن          ج) انسان بودن         د) وادی چهاردهم

 

23-چگونه می توانیم جذابیت یک حشره یا یک پشه را درک نماییم؟

اگر بخواهیم جذابیت یک حشره یا یک پشه را درک نمائید بایستی یک پشه شوید، آنهم پشه ای که غمزه های یک پشه دیگر را که در حال غمزه کردن است دریافت نمائید؛ آنهم توسط حس

 

24- کلیۀ موجودات، امواج و ذرات هستی یا آنچه که در هستی وجود دارد، تنها از طریق ----------، قادر به جمع آوری اطلاعات و تطبیق خود با کل نظام هستی می باشند.

الف) حس                   ب) جاذبه                  ج) عشق                   د) انرژی

 

25- حس مانند --------- است و عقل و عشق و ایمان؛ ----------------- .

الف) گیرنده – امواج فرستنده      ب) نام کتاب – متن کتاب     ج) متن کتاب – نام کتاب    د) خبرنگار – فضاپیما

 

26- حس می تواند مانند یک ----------- در کائنات به چرخش درآید و برای سیستم ----------- ، مطلب فراهم  نماید و این عمل به کمک -------------- انجام می گیرد.

الف) گیرنده – عقل -سایر پیکره های انسان         ب) خبرنگار – هستی- سایر پیکره های انسان

ب) قطب نما – عقل -  سایر پیکره های انسان       د) خبر نگار – عقل - سایر پیکره های انسان 

    

27- چرا فردی از نظر اشخاصی، زشت به نظر می رسد ولی همین فرد از نظر شخص و یا اشخاص دیگری، زیبا و جذاب است؟

الف) این بستگی به امواج جاذبۀ فرستندۀ آن و حس دریافت گیرندۀ آن دارد

ب) این بستگی به میزان عشق بین آن دو نفر دارد

ج) این فقط بستگی به امواج جاذبۀ فرستندۀ آن دارد

د) این فقط بستگی به حس دریافت گیرندۀ آن دارد

 

28- پایه های اصلی و مهم عشق کدامند؟

الف) کارکرد سیستم ایکس                                     ب) معرفت، شناخت، آگاهی

ج) معرفت، شناخت، آگاهی و کارکرد سیستم ایکس        د) گذشت و محبت

 

29- مراحل عشق را نام ببرید؟

۱-عشق مخلوق یه مخلوق،۲-عشق مخلوق به خالق،۳-عشق خالق به مخلوق

 

30- آیا انسان می تواند هم عاشق قدرت مطلق باشد و هم عاشق انسان دیگر؟

الف) هرگز، چون انسانی که عاشق خداوند است هرگز نمی تواند چیز دیگری را دوست داشته باشد.

ب) بله هیچ مغایرتی ندارد، چون عاشق، آن عشق زمینی را هم مظهر عشق الهی می داند.

ج) خیر، چون کسی که عاشق عشق زمینی می شود دیگر نمی تواند عشق الهی را در خود بپروراند.

د) گزینه الف و ج صحیح است

 

31- سایه های قدرت مطلق چه چیزهایی هستند؟

الف) فرشتگان        ب) نیروهای الهی       ج) بعضی از مخلوقین الهی       د) کلیۀ مخلوقین الهی

 

32- پله های رسیدن به عشق خالق، کدام است؟

الف) عشق بلاعوض به مخلوقین او             ب) عبادت

ج) دست هایی که کمک می کنند                 د) لب هایی که دعا می کنند

 

33- امواج عشق همچون ------------- در حال تابیدن به همۀ موجودات است و هر کس بر مبنای -------------- خودش آن را دریافت می کند.

الف) منبع نور – عقل         ب) خورشید – حس        ج) منبع نور – ظرفیت        د) خورشید – ظرفیت

 

34- محبت بین دونفر چه موقع به اوج خود میرسد و قدرت لازم را پیدا می کند؟

الف) وقتی آن دو نفر بر مبنای شناخت و اعتقاد، هیچ سری را از یکدیگر پنهان ندارند

ب) وقتی آن دو نفر بر مبنای شناخت و اعتقاد به یکدیگر رسیده باشند

ج) وقتی بین آنها محبت ذره ذره ایجاد شود

د) هر سه مورد

 

35- وقتی دو نفر بر مبنای شناخت و اعتقاد، هیچ سری را از یکدیگر پنهان ندارند، در این شرایط عشق به مفهوم واقعی پدیدار می گردد که به آن چه می گویند؟

الف) عشق حقیقی     ب) عشق مخلوق به مخلوق      ج)محبت واقعی        د) انسانیت

 

36- جامدات قدرت جاذبهٔ خود را از کجا بدست می آورند؟ 

یک قطعه سنگ را در نظر بگیرید، به ظاهر ساکن است،اما در درون آن شاید میلیاردها میلیارد پنکه های کوچک به نام الکترون، در حال چرخش می باشند که در اثر چرخش آنها قدرت جاذبه به وجود می آید که البته برای ما قابل مشاهده نیست.

 

 ۳7- پنکه ها یا موتور های کوچکی در جامدات در حال چرخش و جذب و دفع هستند٬ این موضوع در انسانها چگونه است؟این موتور ها در انسانها هم به گونه ای وجود دارند و به شدت فعال می باشند، برای مثال اگر مهربانی را جذب کنند،قطعا قهر را دفع می کنند و اگر تنفر را جذب کنند، قطعا عشق را دفع می کنند و اگر اضطراب را جذب کنند،آرامش را دفع واگر نور را جذب کنند،تاریکی را دفع و همین طور اگر الکل و مواد مخدر را جذب کنند،قطعا ارزشهای بسیاری را دفع خواهند کرد. 

 

38- آیا  در جامدات هم حس وجود دارد؟بله؛اگر در جامدات حس وجود نداشت، قادر به تشکیل اتمهای خود نبودند. به عبارت دیگر؛ کلیه موجودات،امواج و ذرات هستی ویا آنچه که در هستی وجود دارد، تنها از طزیق حس، قادر به جمع آوری ااطلاعات و تطبیق خود با کل نظام هستی می باشند. 

 

39- کلیه دریافتها توسط حس در هر انسانی به کدام قسمت منقل می شود؟

الف) نفس            ب) مغز                  ج) آرشیو             د) عقل

 

40- مثلث عشق چگونه بوجود آمد؟وقتی که قدرت مطلق به عشق فرمان داد تا در ذرات دمیده شود؛در طول زمان،سایه ها تشکیل گردید و قدرت جاذبه به وجود آمد و ذرات و سایه ها با حس در محدوده خودشان همنام شدند و به گرد هم جمع شدند و یکدیگر را جذب نمودند تا مثلث عشق به وجود آمد و هستی تشکیل گردید.

 

41- چگونه می توان جلوی امواج مخرب را گرفت تا صدای عشق شنیده شود؟ با معرفت،شناخت و آگاهی

 

42- در عشق مخلوق به مخلوق چه موقع محبت به اوج خود می رسد؟موقعی به اوج خود می رسد و قدرت لازم را پیدا می کند که آن دو نفر بر مبنای شناخت و اعتقاد،هیچ سری را از یکدیگر پنهان ندارند.در این شرایط،،عشق به مفهوم واقعی پدیدار می گردد که به آن،عشق مخلوق به مخلوق می گویند.

 

43- بدون وجود سایه ها هیچ عشقی نمی تواند به وجود آید٬ در این صورت سایه های قدرت مطلق چه چیزهایی هستند که ما عاشق قدرت مطلق شدیم؟مگر نه این است که سایه های قدرت مطلق، کلیه مخلوقین الهی هستند،بنابراین:دروازه ورود به قلب خداوند،قلب انسانها وموجودات وکل هستی می باشند. 

 

44- پله های رسیدن به عشق خالق چیست؟عشق بلاعوض به مخلوقین اوست.

45- بالاترین مرحله عشق چیست؟

الف) عشق مخلوق به مخلوق                   ب) عشق مخلوق به خالق

ج) عشق خالق به مخلوق                      د) هیچکدام

 

46- اولین نیرویی که عقل و ایمان و عشق را به کار می اندازد؛ چیست؟حس

 

47- اگر در کل هستی و نیستی، --حس- وجود نداشت، هیچ گونه ساختاری بوجود نمی آمد.

 

48-جملهٔ «عشق در انحصار هیچ کس نیست» یعنی چه؟ یعنی این عشق چیزی نیست که بگوییم فقط مربوط به شخص یا اشخاص خاصی می باشد و یا فقط مربوط به اسطوره هاست. زیرا تمام موجودات در حال زیستن در عشق و تمرین آن هستند برای رسیدن به عشقی بابلاتر، و همه در عشق شناورند؛ زیرا هستی در عشق، شناور است

تاریخ : یکشنبه 25 فروردین 1398 | 01:59 ب.ظ | نویسنده : مهدی صدیقی | نظرات

  • paper | قالب وبلاگ | پارس لون
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات