آزمون وادی سیزدهم و مقاله دوم از کتاب 14 مقاله


به ادامه مطلب مراجعه نمایید ...


            منبع: وادی سیزدهم و مقاله دوم از کتاب چهارده مقاله

1-آیا موجودات در مراحل تکاملی خود به خواب می روند؟ توضیح دهید.

خیر – هیچ موجودی در هیچ یک از مرحله های تکاملی خود به خواب نمی رود و اگر هم به ظاهر خواب باشد در حال گرفتن قدرت و قوت از مبدا خویش است تا راه را بهتر بیابد و فرمان را بهتر به اجرا درآورد و این داستان نیست.

2-تنها چیزی که هرگز تغییر نمی کند، -حقیقت - است.

3- یوم الفصل یعنی -------

الف) روز جدایی                   ب) لحظه ای که از یک مرحله وارد مرحلۀ دیگری می شویم.

ج) هر زمان که به پایان یک نقطه می رسیم        د) هر سه مورد صحیح می باشد.

4- جهان های آفرینش از قوانین اعداد پیروی می نمایند، منظور چیست؟

جهانهای آفرینش مثل اعداد هستند همانگونه که بعد از هر عددی، عدد دیگری وجود دارد؛ جهانهای آفرینش هم از قوانین اعداد، پیروی می کنند.

5- چه موقع نظم در بی نظمی فرو می رود و سبب نتایج غلط و پریشانی در انسان می گردد؟

الف) هر گاه فرمان های قدرت مطلق انجام نشود.        ب) هر گاه مشق ها درست نوشته نشود.

ج)   هنگام یوم الفصل                                           د) گزینۀ الف و ب صحیح می باشد.

6- بایستی بدانیم بیشتر دردهای بشر در اثر –دانش های کشف نشده-- می باشد.

7- بایستی بدانیم که زیباترین عمل، --کاوش در دنیای علم--- است تا دانش های کشف نشده را پیدا کنیم و از رنج انسان بکاهیم.

8- گزینۀ صحیح یا غلط را مشخص کنید.

الف) نقطه شروع و پایان یک دوره است. ص         ب) نقطه نشانه ای است که دارای مفهوم می باشد.ص

ج)نقطه ها و خطوط فقط مرئی هستند. غ         د)کلیۀ حرکتهای ما در هر لحظه، نقطه ای را خلق می کند.ص

9- در رابطه با موجودات تک بعدی کدام گزینه صحیح و کدام غلط می باشد؟

الف) فقط یک خط را دنبال می کنند و به هیچ چیز دیگری توجه ندارند.ص

ب) در میان جمع، تنها و در برج های با عاج تزئین شده مثل بی خانمان ها زندگی می کنند.ص

ج) قادر به حل مشکلات خود هستند.غ

د) در صلح و آرامش زندگی می کنند.غ

10- ویژگی های انسان دو بعدی را بنویسید.

انسان دو بعدی در صلح و آرامش زندگی می کند. برای جامعۀ خود مفید واقع می شود. او انسانها را دوست دارد و انسانها نیز او را دوست دارند. اگر دچار مشکلی شود قادر خواهد بود با پیدا کردن راه حل، مشت خود را باز کند و موز را رها نماید.

11- برای رشد یا فعالیت سه خط اصلی عقل و عشق و ایمان نیازمند چه چیزی هستیم؟

نیازمند بستری هستیم که خود را به صورت خط چهارم، در حالتی نامرئی به نمایش در می آورد که نام آن، خط خمر است.

12- یکی از عوامل اصلی بروز انواع و اقسام بیماری های جسمی، روحی و روانی که بشر امروزی دست به گریبان آن است، چیست؟

عدم تعادل یا عدم فعالیت و عملکرد نامناسب خط نامرئی خمر می باشد.

13- در وادی سیزدهم منظور از کسانی که می خواهند از پشم سیاه، قالی سفید ببافند چه کسانی است؟

انسانهایی که پنهان کاری می کنند.

14- نهر های عقل، عشق، ایمان و خمر هر کدام به ترتیب به چه چیزی تشبیه شده اند؟

نهر عقل: آبهای زلال                                                 نهر عشق: انواع عسل

نهر ایمان: انواع شیرها که طعم آنها تغییر نمی کند.         نهر خمر: انواع شراب

15- ایمان چیست؟

ایمان یعنی تجلی نور قدرت مطلق در انسان. و یا ایمان؛ به مفهوم اعتقاد داشتن به خود، اعتقاد داشتن به انسانیت، به قانون، به نظام کل هستی و اینکه زندگی ارزشمند است و بایستی در زندگی، خطوط قرمز را شناختو از آنها عبور نکرد.

16- نشانۀ فردی که ایمان دارد چیست؟

داشتن چهره ای آرام، روشن، آسوده و مهربان است. گویی ایمان برای انسان امنیت به ارمغان می آورد تا انسان در صلح و آرامش و آسایش به حیات خود ادامه دهد.

17- در رابطه با عظمت جسم انسان، بزرگترین شگفتی ها در مقابل خلقت انسان بسان چیست؟

بسان پر کاهی است در مقابل سلسله جبالها

18- در رابطه با نهرهای خمر درون انسان به سوالات زیر پاسخ دهید؟

الف) اگر چشمه یا نهر دوپامین خشک و کم شود انسان دچار بیماری --پارکینسون- و اگر طغیان کند دچار بیماری –توهم زا یا اکسیزوفرنی- خواهد شد.

ب) در اثر کاهش نهر سروتونین شخص دچار چه بیماری می شود؟افسردگی

ج) اگر چشمه یا نهرهای -انکفالین-- مناسب نباشند سیستم ضد درد جسم انسان از کار می افتد.

د) در اثر کار نکردن چه نهرهایی در انسان شخص به خواب نمی رود. سروتونین – استیل کولین و آدرنالین

19- چه چیزی باعث تقویت سیستم خمر در انسان می شود؟

انجام اعمال ارزشی و پیروی از خرد جهانی

20- بر اساس چه چیزی است که بعضی انسانها در هنگام تولد دارای ژن هایی هستند که از نظر چشمه ها و نهرهای خمر دارای کم و کاستی می باشند؟ و آیا آنان می توانند سیستم خمر خودشان را بازسازی نمایند؟

بر مبنای حکمت قدرت مطلق و نامۀ پیشین.- این انسانها هم در طول حیات، قادر به بازسازی سیستم های خمر خودشان هستند؛ البته بایستی راه آن را پیدا کنند.

 

21- علم –پیچیده - نیست هر چیز –کلیدی - دارد.

22-  --حس-- مانند نام کتاب است و –عقل -- مانند متن کتاب و یا اینکه -- حس--؛ اولین نیرویی است که قوه عقل را به کار می اندازد.

23- انسان –سه بعدی- با یازده حس و هفت پیکره برای سیستم عقل، مطالب را جمع آوری می کند ولی انسان –دو بعدی-- این کار را آگاهانه با یک جسم و پنج حس انجام می دهد.

24- خصوصیات انسان سه بعدی را بیان کنید.

عقل، عشق، ایمان و خمر او به مرحلۀ لازم رسیده است. همۀ هستی را دوست دارد. همۀ موجودات را دوست دارد. هیچگاه ادعای سه بعدی بودن را ندارد. هیچگاه نمی گوید من از دیگران بیشتر می فهمم. ادعای واهی ندارد. رفتارهای عجیب و غریب از خود بروز نمی دهد. در دخمه های عجیب و غریب زندگی نمی کند. در میان انسانها و با انسانهاست. معمولی زندگی می کند؛ چون می داند که هنوز چیزی نمی داند، چون انسان هر چه بیشتر بداند متوجه می شود که چقدر نمی داند و نیک می داند که پایان هر نقطه، سرآغاز خط دیگریست.

25- مسئله سمی بودن مواد مخدر یک امر --نسبی-- است.

26- عکس العملهای آشکار، کمتر از --5-- درصد بار درمان مصرف کننده را شامل می شود و --95-- درصد بقیه مربوط به اختلالات یا عکس العملهای پنهان است.

27- عکس العملهای آشکار و پنهان به -------------- انسان مربوط است.

الف) روان               ب) جهان بینی              ج) مواد شبه افیونی بدن          د) هر سه مورد

28- کدام گروه از مواد مخدر زیر جز مخدرهای سنگین می باشد؟

الف) گراس، تریاک، هروئین                  ب) حشیش، گراس، چرس

ج) مورفین، هروئین، شیره                     د) کوکائین، مورفین، حشیش

29- به طور کلی سه روش متداول ترک اعتیاد را بنویسید؟

1-      سقوط آزاد 2- شبه سقوط آزاد 3- سنتی

30- وجه اشتراک روش های مرسوم ترک اعتیاد، که باعث شده تا این روش ها به جواب مناسب و قابل قبولی برای ترک اعتیاد نرسند، چیست؟

نادیده گرفتن سیستم های مولد شبه افیونی در بدن انسان و از کارافتادگی این سیستم ها در اثر اعتیاد است و همین کم توجهی سبب شده تا این روش ها جواب مناسب و قابل قبولی برای ترک اعتیاد ندهد.

 

31- برای تبدیل‌شدن فرد الکلی یا دارای افکار مخرب به فردی سالم و صالح، تغییرات باید چگونه صورت گیرد؟
الف) در فیزیولوژی                            ب) در تمام سطوحِ افکار و اندیشه
ج) قابل تبدیل‌شدن نیست.                د) گزینه الف و ب صحیح است.

32- چه چیزهایی در هستی مانند قوانین ثابتِ فیزیک و ریاضیات می‌باشند؟

الف) قوانین و فرمانهایِ جهانی قدرت مطلق             ب) صفات انسان‌ها

ج) شکست‌ها و ناکامی‌ها                                  د) همه موارد صحیح است.

33- کدام گزینه نادرست است؟
الف) پیدا کردن راه‌حل، مهم‌تر از خود مشکل هست.
ب) تمام آوارگی‌های انسان به علت نبود تفکر و اندیشه در اوست.
ج) انسان ممکن است در کوتاه‌مدت به مقام و پول برسد ولی هرگز به آرامش نخواهد رسید.

د) انسان گاهی می‌تواند از راه و مسیر کج و غلط به ارزش‌ها برسد.

34- با توجه به تصویری که میمون نمی‌تواند موزی که درون تنه درخت است را با دست گره خود به بیرون آورد، نشانه چیست؟
الف) یک‌بعدی بودن او                      ب) از تفکر و تعقل لازم برای تشخیص موقعیت برخوردار نیست.

ج) نداشتن عقل                             د) گزینه الف و ب صحیح است

35- آیا عاشق می‌تواند فاقد عقل و ایمان باشد؟
الف) امکان ندارد، اگر هم باشد موضوع خود شیدایی مستان است.
ب) امکان ندارد، موضوع تعصب کورکورانه است.
ج) بله می‌تواند باشد.

د) در بعضی موارد می‌تواند باشد.
طبقه بندی: آزمون،

تاریخ : پنجشنبه 16 اسفند 1397 | 12:01 ب.ظ | نویسنده : مهدی صدیقی | نظرات

  • paper | قالب وبلاگ | پارس لون